Sisukord:

 1. Müeloomiregister. 20, jaanuaril 2016. a.
 2. Müeloomi uus ravijuhis. 8. veebruaril 2016. a.
 3. Pomalidomiidi kättesaavus. 7. märtsil 2016. a.
 4. Müeloomi varajane diagnoosimine. 20. aprillil Tallinnas ja 28. aprillil 2016. a. Tartus.
 5. Bortesomiibi ja carfilsomiibi kulutõhusus. 10. mail 2016. a.
 6. Ühishange bortesomiibile. 10. mail 2016. a.
 7. Ambulatoorse ravi avamine Pärnu Haiglas.23. mail 2016. a.
 8. Müeloomiliit osales MTÜ Tervikliku Tervishoiu ja Eesti Vähiliidu konverentsil „Tervikliku tervishoid“ 14. juunil 2016. a. Tallinnas.
 9. Müeloomikeskuse loomine. 23. augustil 2016. a.
 10. Sümpoosion „Multiple Myeloma 2016 – State of The Art“. 9. septembril 2016. a.Tartus.
 11. Perearstidele saadetud infoleht “Millal mõelda müeloomile?”. 11. novembril 2016.
 12. Koolitus perearstidele “Kuidas diagnoosida ja ravida müeloomi?”. 9. ja 14. detsembril 2016.

1. Müeloomiregister. 20, jaanuaril 2016. a.

Müeloomiliit kohtus 20. jaanuaril 2016. a. Tervise Areng Instituudi vähiregistri osakonna juhataja Margit Mäega, et selgitada riikliku müeloomiregistri loomise võimalusi. TAI soovitas alustada sellega iseseisvalt ja seejärel taotleda registrile riiklikku staatust. Saime dr Edward Laanelt vastuseks, et alustada tuleks registri loomisega üliõpilase uurimistööna.

Müeloomiliit esitas 28. jaanuaril 2016. a. professor Hele Everausile ja dr. Edward Laanele ettepaneku asutada müeloomiregister eesmäriga koguda andmeid müeloomihaigete ravi, elulemuse ja elukvaliteedi analüüsimiseks ning teha järeldusi müeloomihaigete üldelulemust ja elukvaliteeti parandava ravi kujundamiseks.

Müeloomiliit esitas 18. aprillil 2016. a. Sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantslerile Ain Aaviksoole ettepaneku kohtuda, et selgitada võimalusi, mida on võimalik saavutada e-tervise abil, sealhulgas müeloomi andmebaasi kiire rakendumisega.

Tagasi lehe algusesse.

2. Müeloomi uus ravijuhis. 8. veebruaril 2016. a.

Müeloomiliit esitas 8. veebruaril 2016. a. koos Eesti Hematoloogide Seltsiga Eesti Haigekassale algatuse müeloomi ravijuhise uuendamiseks nii, et seda aktsepteeritakse müeloomi ravitaotluste kulutõhususe hindamisel. Ravijuhendite nõukogu vastas, et meie esitatud teemaalgatus ei osutunud hindamise tulemusel valituks peamiselt arvestades kitsast sihtrühma nii haiguskoormuse (patsientide hulk) kui ka ravivate spetsialistide osas (teenuseosutajate ringi piiratus). Järgnevalt kasutame õigust esitada teemaalgatus täiendatuna taas järgmisel aastal.

Müeloomiliit esitas 27. aprillil 2016. a. Ravijuhendite nõukogule järelpärimise, kas ta aktsepteerib uuendatud müeloomi ravijuhendit, kui Eesti Müeloomiliit koostab selle koostöös Eesti Hematoloogide Seltsiga rahastades selle koostamist omavahenditega ja kas Eesti Haigekassa tunnustab Ravijuhendite nõukogu poolt heakskiidetud ravijuhendit müleoomi ravitaotluste kulutõhususe hindamisel.

Tagasi lehe algusesse.

3. Pomalidomiidi kättesaavus. 7. märtsil 2016. a.

Müeloomiliit kohtus 7. märtsil 2016. a. Ravimikomisjoniga ja selgitas pomalidomiidi kättesaadavuse vajadust, sealjuures paindliku hinnakokkuleppe saavutamist ja selle võimalusi, näiteks riskijagamise viisil. Ravimikomisjon andis ravimitootjale võimaluse esitada uus hinnapakkumine.

Tagasi lehe algusesse.

4. Müeloomi varajane diagnoosimine. 20. aprillil Tallinnas ja 28. aprillil 2016. a. Tartus.

Confido Erameditsiinikeskus koostöös Eesti Müeloomiliiduga korraldas praktilise täiendkursuse perearstidele teemal „Kuidas diagnoosida ja ravida multiipelset müeloomi?“ 20. aprillil Tallinnas ja 28. aprillil 2016. a. Tartus.

Ettekanded müeloomist:

 • Esmatasandi võimalused müeloomtõve laboratoorses uurimises – dr Irina Utenko, dr Jelena Roine, Synlab Eesti OÜ.

 • Kuidas diagnoosida ja ravida multiipelset müeloomi? Mida uut võiks perearst teada multiipelse müeloomi diagnoosimisest ja ravist? – dr Edward Laane, hematoloog, PhD., MD.

 • Patsient müeloomtõve diagnoosiga – ootustest ja lootustest, Mait Raava, psühholoog, Eesti Müeloomi Liit, MSc.

Koolitustel osales 12 ja 24, kokku 36 perearsti. Osalejad küsisid ja arutasid aktiivselt müeloomi diagnoosimise ja ravi teemadel. Osalejate tagasiside koolitusele oli valdavalt „täiesti rahul“ ja „üldiselt rahul“.

Dr. Edward Laane artikliga “Müeloomtõve haigete jaoks on oluline haiguse varane avastamine.” saate tutvuda klõpsates siin.

Tagasi lehe algusesse.

5. Bortesomiibi ja carfilsomiibi kulutõhusus. 10. mail 2016. a.

Müeloomiliit esitas 10. mail 2016. a. Eesti Haigekassale ettepaneku lisada Tervisetehnoloogiate hindamise (TTH) nõukogule esitatud ülesandepüstitusse järgmised täiendused:

 1. Lähtuda bortesomiibi hindamisel üldisest elulemusest, sest uuringute tulemustel on nüüdseks teada viieaastased elulemused.
 2. Teha bortesomiibi ja talidomiidi tõhususe võrdlemisel muu hulgas San Miguel JF (2013), Mateos MV (2014), Palumbo A (2014) ja Fayers PM (2011) uuringute meta-analüüs.
 3. Esitada karfilsomiibi ja lenalidomiidi kulutõhususe hindamisel hind või riskijagamine, mille puhul on võimalik saavutada aktsepteeritav kulutõhusus.
 4. Tellida raport sellise tähtajaga, et selle tulemusi saab arvestada 2017. a. tervishoiuteenuste ettepaneku esitamisel Eesti Haigekassa nõukogule ja müeloomiliidule jääb aega enne seda oma ettepanekud esitada.

Eesti Haigekassa vastas 13. mail 2016. a. et need ettepanekud tuleb need „esitada Tartu Ülikoolile, kes praeguses faasis peaks saama otsustada, mida saab arvesse võtta enne tööga alustamist. EHK on andnud TÜ-le teada oma soovist saada raport kätte sellises ajaraamis, et selle tulemused oleks kasutatavad uue TTL kujundamisel. TÜ esialgse hinnangu kohaselt peaks see olema võimalik.“ Müeloomiliit esitas 14. mail 2016. a. Tartu Ülikooli Tervishoiu Instituudile samad ettepanekud, mis 10. mail Eesti Haigekassale.

Tagasi lehe algusesse.

6. Ühishange bortesomiibile. 10. mail 2016. a.

Müeloomiliit esitas 10. mail 2016. a. Eesti Haigekassale ettepaneku korraldada Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Tartu Ülikooli Kliinikumi ühishange bortesomiibi parima võimaliku hinna saavutamiseks. Eesti Haigekassa vastas, et Eesti Haigekassa vastas, et ravimite müügiloa hoidjatega hinnaläbirääkimiste pidamine on neil tavapraktika ja plaanis ka sel aastal.

Müeloomiliit esitas 24. mail 2016. a. Eesti Haigekassale palve vaadata üle bortesomiibi taotlustele antud hinnangud, arvestades esitatud uuringute tulemusi või põhjendada, miks nendega arvestada ei saa.

Tagasi lehe algusesse.

7. Ambulatoorse ravi avamine Pärnu Haiglas. 23. mail 2016. a.

Müeloomiliit küsis 23. mail 2016. a. Põhja-Eesti Regionaalhaiglalt, kuidas edeneb müeloomipatsientide ravi avamine Pärnu Haiglas Põhja-Eesti Regionaalhaigla poolelt vaadatuna ja pakkus vajadusel abi võimalike takistuste ületamiseks.

Tagasi lehe algusesse.

8. Müeloomiliit osales MTÜ Tervikliku Tervishoiu ja Eesti Vähiliidu konverentsil „Tervikliku tervishoid“ 14. 06. 2016. a Tallinnas.

 • Kaasaegse vähiravi põhimeetodid ja sellega kaasnevad sagedasemad kõrvaltoimed – dr. Vahur Valvere, PERH onkoloogia-ja hematoloogiakliiniku juhataja.
 • Tõenduspõhise hiina meditsiini kasutamine onkoloogias – dr. Yair Maimon, PhD (Israel).
 • Toitumine vähipatsiendi ravi ja tervenemise toetamisel – dr. Hanna-Liis Lepp,  PERH üld- ja onkokirurgia keskuse kliinilise toitmise konsultant.
 • Onkoloogilise haige taastusravi vajadused ja võimalused – dr. Eve Sooba, Ida-Tallinna Keskhaigla taastusarst.
 • Psüühika ja kasvaja seos ning vähipatsiendi psühholoogiline toetus – dr. Helena Lass, Unego OÜ psühhiaater.
 • Patsiendi lugu – Vahur Kersna.

Toetaja Celgene International Sàrl.

Tagasi lehe algusesse.

9. Müeloomikeskuse loomine. 23. augustil 2016. a.

Eesti Müeloomiliit kohtus 23. augustil 2016. a. Põhja-Eesti Regionaalhaigla ülemarsti Andrus Remmelgasega ja hematoloogiakeskuse juhataja Iige Viigimaaga müeloomikeskuse asutamise teemal.

Kohtumise protokolliga tutvumiseks klõpsake siin.

Tagasi lehe algusesse.

10. Sümpoosion „Multiple Myeloma 2016 – State of The Art“. 9. septembril 2016. a.

Müeloomiliit osales Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi korraldatud sümpoosionil „Multiple Myeloma 2016 – State of The Art“ 9. 09. 2016 Tartus.

Päevakorraga tutvumiseks klõpsake siin.

Artikliga: „Eesti teadlased soovivad parandada luuüdi kasvajaga patsientide elulemust“ tutvumiseks klõpsake siin.

Tagasi lehe algusesse.

11. Perearstidele saadetud infoleht “Millal mõelda müeloomile?”. 11. novembril 2016.

11. novembril saatsime perearstidele infolehe “Millal mõelda müeloomile?”.

Infolehega tutvumiseks klõpsake siin.

Kaaskirjaga perearstidele tutvumiseks klõpsake siin.

Toetaja Janssen-Cilag Polska Sp.z.o.o. Estonian branch.

Tagasi lehe algusesse.

12. Koolitus perearstidele “Kuidas diagnoosida ja ravida müeloomi?”. 9. ja 14. detsembril 2016.

9. detsembril 2016. a. Pärnus ja 14. detsembril 2016. a. Rakveres  korraldasime koolituse perearstidele “Kuidas diagnoosida ja ravida müeloomi?”.

Lähemaks tutvumiseks klõpsake siin.

Koolitust toetas Janssen-Cilag Polska Sp.z.o.o. Estonian branch.

Tagasi lehe algusesse.